Kva passar saman?

Kva for eit ord og bilete passar saman?